Удахгүй манай дэлгэцнээ

Эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй

2012.11.20

Өчигдөр улсын ерөнхий поркурорын газраас ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналт болон авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааныхаа талаар мэдээлэл хийсэн юм.Улсын ерөнхий прокурорын газар нь эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоог өөрчлөх тал дээр тодорхой бодлого боловсруулан ажиллаж байгаа гэдгээ хэлсэн юм.

Улсын прокурорын ерөнхий газар эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоог өөрчилж, хорихоос өөр төрлийн ял, эрүүгийн хариуцлагын арга хэмжээний үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой бодлого боловсруулан ажиллахаар болж байгаа юм байна. Мөн  2009, 2010 оны байдлаар улсын хэмжээнд шүүхээс оногдуулсан торгох ялын дөнгөж 11 хувь нь биелэгдсэн байсныг 2011 онд шүүхээс оногдуулсан торгох ялын 52 хувийг бүрэн биелүүлжээ.2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 88 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад 81 сая төгрөгийн торгууль ноогдуусан бөгөөд үүнээс 6-д захиргааны шийдвэрийг албадан гүйцэлдүүлэхээр болсон байна.Түүнчлэн Хонг-Конг, Сингапур, Чех, Хятад, ОХУ-уудтай эрүүгийн гэмт хэргүүд дээр хамтран ажиллах боломж бүрдсэн гэдгийг эх сурвалжууд хэлж байсан юм.

Мөн ял эдлүүлэх ажиллагаанд прокуророос хяналт тавьж байгаа ажлын арга барил, ялын төрлүүдэд хяналтыг хэрэгжүүлэхэд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл хууль заавар журам заалт хэрэгждэггүй зөрчилддөг зэрэг олон асуудлууд байгаа гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байсан юм. Тиймээс цаашидаа эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоог өөрчилж, ял эдлүүлэх ажиллагааны хүрээнд хорих байгууллага дахь нийгэмшүүлэх ажлыг ялтан бүрт тусгайлан хандаж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа юм.